Semaltyň bagyşlanan SEO dolandyryş paneli


Mazmuny:

  1. Giriş
  2. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli näme?
  3. Näme üçin bagyşlanan SEO dolandyryş paneli gerek
  4. Netije

1. Tanyşdyryş

SEO strategiýasynyň ýa-da kampaniýanyň üstünligini bir metrikiň ýerine ýetirişine seredip kesgitläp bolmaz, gatnaşygyň daşky tarapyna gözegçilik etmek bilenem düşünip bolmaz. Aslynda, strategiýaňyzyň näderejede gowy işleýändigini we nädip has gowy bolup biljekdigini anyk bilmek üçin bir wagtyň özünde we hakyky wagtda dürli öndürijilik görkezijilerini (KPI) yzarlamaly bolarsyňyz. “Semalt” -yň bagyşlanan SEO dolandyryş paneli (DSD) girýär.

Dolandyryş paneli, umumy SEO öndürijiligiňizi we SEO bilen baglanyşykly beýleki möhüm marketing KPI-lerini yzarlamak we derejäniň üýtgemegi ýaly yzarlaýar. Bu ýerde, müşderiňiziň ýa-da müşderiňiziň SEO öndürijiligini we ösüşini yzarlamazdan yzarlap bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde ROI-ni ulaltmak üçin iň täsirli usulda öz ýa-da müşderileriň býudjetini ulanyp bilersiňiz.

2. Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli näme?

Aýratyn SEO dolandyryş paneli, esasy bölekleriň hemmesini, hatda SEO kampaniýasy ýa-da strategiýasy barada gündelik maglumatlary aç-açan interfeýsde görkezýän guraldyr. Adatça sahypa reýtingleri, derejeleri yzarlamak, organiki traffik, arka baglanyşyklar, web öwrülişikleri, basmagyň nyrhlary, dykyzlyk nyrhlary we ş.m.

Dolandyryş paneli, esasan, sanly marketing strategiýaňyza (esasanam SEO bilen baglanyşykly) düşünmek üçin zerur bolan ähli maglumatlary berýär we berlen maglumatlara esaslanyp kämilleşdirýär. Dolandyryş paneli, şeýle hem müşderiňiziň ýa-da müşderiňiziň SEO işleri we öndürijiligi barada standart we gowy resminamalaşdyrylan hasabat bermäge mümkinçilik berýär.

Aýratyn SEO dolandyryş paneli, häzirki wagtda ýa-da bäsdeşiňiziň web sahypasynda nämeleriň bolup geçýändigi barada çalt düşünje berýän analitik gural diýip atlandyrylyp bilner. Dolandyryş paneli, web sahypaňyzyň SEO işleriniň ýa-da öndürijiliginiň birnäçe tarapy barada hasabatlary we maglumatlary görkezýän widjetleriň ýa-da interfeýsleriň toplumyny öz içine alýar.

3. Näme üçin bagyşlanan SEO dolandyryş paneli gerek?

Web sahypaňyz bar bolsa, müşderilere web sahypasyny dolandyrmaga kömek etseňiz ýa-da müşderileriň web sahypalarynda SEO bilen baglanyşykly işleri amala aşyrsaňyz, web sahypaňyz üçin ýörite SEO dolandyryş panelini ulanmagy göz öňünde tutuň. Aýratyn dolandyryş paneli web sahypaňyzyň ähli taraplaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Sahypaňyzyň aýry-aýry böleklerini, şeýle hem Google, Bing we Yahoo-ny öz içine alýan gözleg motory iýerarhiýasyny görüp bilersiňiz.

Sahypaňyz üçin ýörite dolandyryş panelini ulanmagyň birnäçe peýdasy bar. Ilkinji we düşnükli peýdasy, diňe Google we Bing-iň adamlarynyň görüp bilýän maglumatlaryna girmäge mümkinçilik berýär. Işleýän wagtyňyz uzyn resminamalary okamaga wagtyňyz bolmasa-da, web sahypaňyza degişli maglumatlary görmek islärsiňiz.

Başga bir peýdasy, gözleg netijelerinde adatça görünmeýän Google we Yahoo-dan maglumat alyp bilersiňiz. Mysal üçin, Google sahypaňyza ýerleşdirip boljak AdWords mahabatlaryny hödürleýär. Bu mahabatlar gözleg netijelerinde görkeziler, ýöne diňe ulanyjylar bassa. Google AdWords-da entek hasabyňyz ýok bolsa, sahypaňyz üçin birini döretmek maslahat berilýär. Bu, Google-yň mahabat programmalaryndaky ähli maglumatlary berer we sahypaňyzy optimizirlemäge kömek eder.

Diňe sahypaňyzyň öz statistikasyny däl, eýsem sahypaňyz bilen bir serwerde ýerleşdirilen beýleki sahypalaryň statistikasyny görkezýän dolandyryş paneli ulanyp, sahypaňyzyň işleýşini doly surat alarsyňyz. Şeýle hem beýleki sahypalaryň gidişine gözegçilik etmek we görmek aňsat. Bilen Semaltyň ýörite SEO dolandyryş paneli d, açar sözleriňiziň näderejede gowy ýerine ýetirilýändigini, açar sözleriňiziň näderejede meşhurdygyny we açar sözleriňiziň näderejede bäsdeşdigini tiz aýdyp bilersiňiz. Bu jikme-jik maglumat bolmasa, degişli üýtgeşmeler girizip bilmersiňiz.

Şeýle hem, sahypaňyza girip-girmeýändigini bir göz bilen aýdyp bilmeli. Eger ýok bolsa, munuň sebäbini bilmelisiňiz. Zyýanly hüjüm traffigiň azalmagyna sebäp bolup biler ýa-da sahypaňyz wagtlaýynça elýeterli bolmazlygy mümkin. Bu problemalary görkezýän dolandyryş paneli bilen, sahypaňyzyň haýsy kynçylyklary başdan geçirýändigini derrew bilip bilersiňiz we mümkin boldugyça gysga wagtda düzetmek üçin işläp bilersiňiz.

Bu dolandyryş paneli bar bolsa, haýsy açar sözleriň iň köp traffigi çekýändigine göz aýlap bilersiňiz. Esasanam käbir önümleri mahabatlandyrýan sahypaňyz bar bolsa bu möhümdir. Haýsy açar sözleriň size iň köp traffigi getirýändigini bilmek, haýsysyny has köp ulanmak isleýändigiňizi kesgitlemäge we kampaniýalaryňyzy şoňa görä düzmäge kömek edip biler. Şeýle hem, nämäniň işleýändigini, nämäniň ýokdugyny we SEO üçin näçeräk töleýändiklerini görmek üçin bäsdeşleriň sahypalaryna seredip bilersiňiz. Bu size öz taktikalaryňyzy düzmäge kömek edip biler.

Bu maglumatlaryň hemmesini aňsatlyk bilen seljerip we görüp bilýändigiňiz sebäpli, bu maglumatlary sahypaňyz üçin möhüm kararlar bermäge kömek edip bilersiňiz. Mysal üçin, web sahypaňyzyň görnüşini täzelemek isläp bilersiňiz. Ora-da mazmuny biraz üýtgetmek isleýärsiňiz.

Bu maglumatlaryň hemmesine göz aýlamagyň aňsat usuly bolmak, zerur çäreleri görmäge mümkinçilik berer. Dürli usullary öwrenmek, olary bir gezek öwrenmek we haýsy işleýändigini görmek üçin birnäçe sagat sarp etmegiň ýerine, isleýän netijeleriňizi almak üçin näme etmelidigiňizi anyk bilersiňiz.

Aörite analitika paneli bilen, isleýşiňiz ýaly işleýän ýörite sahypa bolup biler. Subtopikler, süzgüç opsiýalary bolup biler, hatda göz aýlanyňyzda gelýänleriň haýsy gözleg sözlerini ýazýandyklaryny görüp bilersiňiz.

Sahypany özüňiz dolandyrmak isleýändigiňize ýa-da başga birine pul tölemek isleýändigiňize baglylykda saýlap boljak birnäçe aýratynlyk bar. Her niçigem bolsa, elýeterli gurallaryň hemmesine eýe bolmak, seljeriş kompaniýasyna ýüzlerçe dollar tölemezden, sahypaňyzy organiki taýdan ösdürmäge mümkinçilik berer.


4. Netije

Şuňa meňzeş aýratyn SEO dolandyryş paneli ulananyňyzda Semalt, web sahypaňyzy ýa-da müşderiňizi nädip optimizirlemelidigini bilmek üçin kompýuteriň öňünde sanlyja sagat sarp etmegiň zerurlygy ýok. Näme üçin? Kampaniýaňyzy ýa-da strategiýaňyzy gowulandyrmak üçin zerur maglumatlaryň hemmesi dolandyryş paneli sebäpli eýýäm siziň ygtyýaryňyzda.

Şonuň üçin ähli zerur gurallary hödürleýän we real wagtda maglumatlaryň elýeterliligi bilen aňsat interfeýsi üpjün edýän dogry SEO dolandyryş panelini tapmak gaty möhümdir. Her aýda ýüzlerçe dollar tölemezden, özüňiziň ýa-da müşderileriňiziň markasyny organiki we elýeterli görnüşde ösdürmäge mümkinçilik berer.

mass gmail